Statut Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2015 r.  poz. 1393 z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z pózn. zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

1. Stowarzyszenie może posługiwać się dwoma pieczęciami podłużną i okrągłą o treści i wzorze ustalonym w drodze uchwały przez Zarząd.

2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę, o wzorze ustalonym w drodze uchwały przez Zarząd.

3. Stowarzyszenie może wydawać legitymacje, nadawać odznaki, medale zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym zakresie działania oraz zostać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, z poszanowaniem obowiązującego prawa.

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać osoby niebędące jego członkami.

3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

4. Stowarzyszenie może zatrudniać członków Zarządu Stowarzyszenia.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA  

§ 5

1.  Celem Stowarzyszenia jest:

1) kultywowanie polskiej tradycji, jej rozwijanie oraz umacnianie w kraju i za granicą,

2) krzewienie Polskiej Kultury,

3) propagowanie myśli i nauki polskich świętych w szczególności św. Jana Pawła II,

4) rozpowszechnianie polskich myśli filozoficznych opartych na polskiej tradycji w szczególności dziedzictwa Feliksa Konecznego,

5) kreowanie i wspieranie lokalnych postaw w działaniach na rzecz dobra wspólnego i rozwoju wspólnoty społecznej,

6) działanie na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju demokratycznego, praworządnego i niepodległego państwa polskiego,

7) propagowanie postaw i wartości patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, popularyzacja i wspieranie edukacji historycznej, ochrona miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego,

8) wzmacnianie i obrona tożsamości narodowej oraz krzewienie wiedzy na temat dziedzictwa, tradycji i historii Polski,

9) wspieranie działań mających na celu poprawę zdolności obronnych społeczeństwa.

10) działania o charakterze wolontariatu.

11) działalność charytatywna.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

1) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych w środowiskach lokalnych i ponadlokalnych,

2) monitoring działalności mediów państwowych i prywatnych w zakresie rzetelności przekazu,

3) organizowanie spotkań, zebrań, pisanie listów otwartych, petycji,

4) organizowanie prelekcji, konferencji, seminariów, dyskusji publicznych, warsztatów, wystaw, koncertów, pokazów filmowych i teatralnych, inscenizacji historycznych, szkoleń, pikników rodzinnych,

5) działalność informacyjną, promocyjną, wydawniczą i kolportażową,

6) współuczestniczenie i współpracę z organizacjami działającymi na rzecz narodowego dobra wspólnego,

7) współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi,

8) uczestniczenie w istotnych wydarzeniach organizowanych przez podmioty działające na rzecz dobra wspólnego,

9) opiekę nad miejscami pamięci narodowej i dziedzictwa narodowego, organizację uroczystości w rocznice ważnych wydarzeń historycznych, religijnych i kulturalnych oraz upamiętnienie tych wydarzeń poprzez budowę pomników, tablic oraz ich renowację,

10) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, mediami i organizacjami pozarządowymi,

11) podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju rodziny w duchu etyki katolickiej, ochrony i promocji zdrowia w tym troska o zachowanie życia ludzkiego i stworzenie właściwych warunków jego rozwoju od chwili poczęcia do naturalnej śmierci,

12) wspieranie, promowanie oraz prowadzenie wszechstronnej i specjalistycznej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

13) prowadzenie działań na rzecz systematycznego wyrównywania szans rozwoju grup zagrożonych społecznym wykluczeniem takich jak osoby starsze, niepełnosprawni, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo,

14) promowanie polskich walorów środowiskowych i turystycznych, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

15) udzielanie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w tym kombatantom Armii Krajowej i Żołnierzom Wyklętym mieszkającym w Polsce i  za wschodnią granicą RP oraz działaczom opozycji antykomunistycznej z okresu 1944 – 1989 walczącym o niepodległy byt Państwa Polskiego; inspirowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz  Polaków mieszkających za granicą w obszarach: oświata, nauka, kultura, religia, gospodarka, turystyka i sport oraz działanie na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju,

16) krzewienie wiedzy ekonomicznej, prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wśród osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą.

§ 6

Stowarzyszenia może realizować zadania zlecone przez organy administracji rządowej i samorządowej.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych.

§ 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członków zwyczajnych i wspierających do Stowarzyszenie przyjmuje uchwałą Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata posiadającego rekomendację dwóch osób, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Uchwałę o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia deklaracji członkowskiej. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

2. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 10

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, uznające i wspierające cele statutowe Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez osoby upoważnione do jej reprezentacji.

§ 11

 5

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członów honorowych podejmuje Walne Zebranie Członków.

2. Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1. Uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia,

2. Zasięgać informacji o realizacji celów Stowarzyszenia,

3. Zgłaszać propozycje i wnioski dotyczące zmian w działalności Stowarzyszenia,

4. Korzystać z pomocy i dorobku Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

§ 13

Bierne i czynne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia mają prawo:

1. Brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,

2. Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące działań podejmowanych przez Stowarzyszenie,

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

3. Dbania o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa,

4. Opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z podjętymi zobowiązaniami za wyjątkiem członków honorowych,

5. Wykonywanie przyjętych na siebie zadań w Stowarzyszeniu.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi.

2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za:

1) działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

2) działalność na szkodę Stowarzyszenia,

3) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

4) utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku Sądu,

5) Śmierci członka Stowarzyszenia.

6) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 17

1. W terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia osoba wykluczona ze Stowarzyszenia może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

2. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje Walne Zebranie Członków w trakcie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

WŁADZE STOWARZYSZENIA  

§ 18

Władzami Stowarzyszenia  są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§19

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków tych władz, chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.

2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.

4. Sposób głosowania ustalany jest każdorazowo przed głosowaniem, w przypadku głosowania w sprawach osobowych, głosowanie jest tajne.

5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz statutowych w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

6. Z posiedzeń władz statutowych Stowarzyszenia sporządza się protokoły.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, jako sprawozdawcze raz w roku, a jako sprawozdawczo – wyborcze, co 4 lata.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w terminie do 30 marca każdego roku.

3. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków może być zwoływane w trybie nadzwyczajnym na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków Stowarzyszenia na piśmie (lub elektronicznie e-mailem na wskazany uprzednio adres e-mail o ile członek Stowarzyszenia wyraził pisemną zgodę na taki sposób powiadamiania i wskaże Zarządowi Stowarzyszenia właściwy do tego celu adres e-mail) o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 24

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział goście zaproszeni przez Zarząd.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz powierzanie członkom Zarządu funkcji w Zarządzie;

3. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz powierzanie członkom Komisji Rewizyjnej funkcji w Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwalenie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla Zarządu.

6. Rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organy oraz członków Stowarzyszenia.

7. Uchylanie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia uchwał Zarządu budzących wątpliwość, co do zgodności ze statutem.

8. Ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia dla Zarządu do ich zmiany w czasie kadencji władz.

9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

10. Nadawanie lub pozbawianie godności Członka Honorowego.

11. Ustalenie regulaminu Zarządu.

12. Podejmowanie uchwał związanych z rozwiązywaniem się Stowarzyszenia.

13. podejmowanie uchwał, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu tak często, jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Zwołując posiedzenie Zarządu Prezes lub dwóch członków Zarządu przesyła informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i inne zaproszone osoby.

3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.

4. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły, decyzje podejmowane są w formie uchwał.

5. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu.

§ 27

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 4 do 7 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia w sądzie i poza sądem uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 28

W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Zarządu składają w tej sprawie pisemne oświadczenie.

§ 29

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

5. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń, związków oraz zrzeszeń krajowych i zagranicznych.

7. Zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.

8. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.

9. Nadawanie medali, dyplomów i odznak honorowych Stowarzyszenia i wyróżnianie zasłużonych działaczy Stowarzyszenia.

10. Wnioskowanie o nadanie i pozbawienie Członkostwa Honorowego.

11. Określenie wzoru deklaracji członkowskiej.

12. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.

13. Opracowywanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym prawem.

14. Podejmowanie uchwał na temat wzoru pieczęci.

15. Podejmowanie uchwał na temat wzoru własnej odznaki, godła, loga, flagi.

§ 30

1. Organizację i tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów głosem decydującym jest głos Prezesa Stowarzyszenia.

§ 31

Do obsługi prac logistycznych i informacyjnych Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia. Zakres obowiązków oraz sposób dysponowania środkami finansowymi określa regulamin przyjęty uchwałą Zarządu. Na żądanie Zarządu dyrektor Biura zobowiązany jest w terminie 30 dni przedstawić Zarządowi, Komisji Rewizyjnej lub Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności Biura.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 32

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

§ 33

Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 7 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego.

§ 34

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić:

1. Członkowie organu zarządzającego ani osoby pozostające z członkami organu zarządzającego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

2. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają w tej sprawie pisemne oświadczenie.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Składanie wniosków z kontroli Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia.

5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. Rozpatrywanie pisemnych wniosków członków Stowarzyszenia.

§ 36

1. O posiedzeniu Komisji Rewizyjnej muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Komisji Rewizyjnej.

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub każdy z członków Komisji Rewizyjnej tak często, jak to jest konieczne, nie rzadziej jednak, niż co pół roku przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządzane są protokoły, decyzje podejmowane są w formie uchwał.

4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów głosem decydującym jest głos Przewodniczącego.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie, nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia.

6. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Komisji Rewizyjnej.

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§ 37

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:

a) zapisów i darowizn i spadków,

b) dotacji budżetowych i subwencji,

c) składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających;

d) zbiórek publicznych organizowanych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,

e) dochodów z ruchomości i nieruchomości będących własnością Stowarzyszenia,

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 38

Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, oraz pokrycie niezbędnych kosztów działania.

§ 39

Zabrania się:

a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ( zwanych dalej ”osobami bliskimi”).

b. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

d. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 40

Stowarzyszenie może tworzyć fundacje, jeżeli z okoliczności wynika, iż pozwoli to bardziej efektywnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 41

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA 

§ 42

Statut może być zmieniony przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub wniosek 1/3 Członków Stowarzyszenia. Treść proponowanych zmian jest podana w zawiadomieniu dotyczącym zwołania Walnego Zebrania Członków.

§ 43

Zmiany Statutu zatwierdzane są na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§ 44

Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§ 45

W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli, uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków wskazując fundacje lub stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 46

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  Sławomir Leonard Wojdat     Lidia Barbara Sepełowska

Marcin Kalicki      Paweł Wiktor Komorowski

 Wanda Hanna Lis