REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

(poświęconego pamięci Pana Huberta Kossowskiego )

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, przy współpracy z Biblioteką Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Myślą Praską.
Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Wojciech Zabłocki.
Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2016 r. i trwać będzie do 31 stycznia 2017r.
Temat prac konkursowych brzmi: „Żołnierze Wyklęci”.
W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas podstawowych V-IV, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Warszawy.
Dopuszczalne jest złożenie prac ze szkół z poza Warszawy. W takim przypadku organizatorzy musza wyrazić zgodę na udział takiego uczestnika w konkursie.
Cele konkursu:

1. upowszechniania wiedzy na temat działalności i losów Żołnierzy Wyklętych

2. kultywowanie wartości, ideałów i postaw jakimi cechowali się żołnierze II konspiracji z lat 1944 – 1963;

3. upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca)

4. kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace plastyczne.

5. Przypomnienie postaci nieżyjącego, historyka i dokumentalisty Warszawskiej Pragi Pana Huberta Kossowskiego.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Każdy uczestnik zapozna się z informacjami o żołnierzach wyklętych załączonych przez organizatora. ( prośba do nauczycieli o zapoznanie młodzieży z tematem np. na lekcjach historii lub w inny sposób)

2. Prace konkursowe należy złożyć lub wysłać do dnia 31 stycznia 2017 rok (liczy się data stempla pocztowego) W miejscu adres:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50

Ul. Skoczylasa 9 03-470 Warszawa

3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Żołnierze Wyklęci”.

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

7. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

8. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Jury wyłoni prace która zostanie wykorzystana do plakatu promującego wydarzenia organizowane przez TMPTiK w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych opowiadań oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas spotkania organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych tmptik.org.pl orazwww.bppn.waw.pl

5. Informacja na temat czasu i miejsca spotkania zostanie podana w styczniu 2017.

6. Nagrody główne w konkursie to nagrody ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury oraz Myśl Praską.

Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie, trzecie miejsce. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. Dopuszcza się inną formę rozstrzygnięcia konkursu w zależności od ilości nadesłanych prac.
Dla osób z poza Warszawy zostanie przyznana nagroda specjalna.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas spotkania zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury i na stronie Towarzystwa po 10 lutym 2017 roku oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Towarzystwa i Biblioteki.
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
11. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach: tmptik.org.pl oraz www.bppn.waw.pl

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

Karta uczestnika w konkursie plastycznym