Statut

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym z Towarzystwem Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Nazwa Stowarzyszenia może być prawnie zastrzeżona.
 5. Do realizowania zadań statutowych, Stowarzyszenie może powoływać komórki wewnętrzne oraz oddziały terenowe .
 6. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków wspieranej przez samorządy terytorialne i wojewódzkie oraz władze centralne. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, którzy mogą być również członkami stowarzyszenia.
 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w ramach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, w tym szkoleń i konferencji,
 • działalność związana z organizacją przedstawień artystycznych, w tym organizacja koncertów, festynów i festiwali,
 • działalność związaną z żywymi lekcjami historii, inscenizacja i rekonstrukcją historyczną,
 • działalność rozrywkową i rekreacyjna,
 • usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych,
 • wydawnictwo: rejestracji dźwięku i obrazu, poligrafii,
 • Stowarzyszenie może świadczyć usługi związane z działalnością statutową, na rzecz innych podmiotów lub osób.
 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i emblematu, oraz określonej przez uchwałę Zarządu wzorem legitymacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Stowarzyszenie może zostać członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Decyzję o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów. Przynależność Stowarzyszenia do innych organizacji nie może naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną i nie może być sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może współpracować w ramach działalności statutowej z innymi organizacjami i osobami fizycznymi w ramach obowiązującego prawa oraz zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. Decyzje o współpracy podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

15. Celem Stowarzyszenia jest:

 • promowanie polskie historii, kulturze i tradycji,
 • promowanie nauk i myśli Jana Pawła II,
 • krzewienie Polskiej pamięci historycznej,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych,
 • podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, oraz promowanie postaw prospołecznych,
 • kontrolowanie przestrzegania przez media, ustawy medialnej oraz etyki dziennikarskiej.

16. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • organizowanie obchodów rocznic historycznych,
 • organizowanie imprez odtwarzających wydarzenia historyczne czy mających na celu przedstawienie realiów historycznych. W tym celu podejmowanie wszystkich czynności mających na celu zrealizowanie takich przedsięwzięć.
 • prowadzenie prelekcji, szkoleń związanych z promowaniem pamięci historycznej oraz nauk i myśli Jana Pawła II,
 • organizowanie różnego typu konkursów promujących tematykę historyczna oraz realizujących cele statutowe,
 • organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, festynów itp. Promujących nasza tradycje kulturę oraz nauki i myśli Jana Pawła II,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych które są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 • współprace z organizacjami i osobami fizycznymi,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności redagowanie i wydawanie pism, gazetek i ulotek oraz wydawania płyt audio i wideo, w ramach działalności statutowej,
 • wydawanie oświadczeń w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • upowszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym,
 • kreowanie postaw patriotycznych, oraz zachowań przestrzegających wartości moralne i etyczne.
 • Zapewnienie opieki prawnej osoba które na skutek niewłaściwych działań mediów poniosły jakiekolwiek straty,
 • prowadzenie różnego typu działań edukacyjnych mających na celu przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz promujących postawy prospołeczne.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

17. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

18. Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,

19. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

20. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

21. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

22. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

23. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

24. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 8 członków Stowarzyszenia.

25. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

26. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

27. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

28. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

29. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

30. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

31. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub 60 dni od daty podjęcia uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

32. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków.
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna.

33. Kadencja władz. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

34. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

35. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

36. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

37. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

38. Każdy członek Stowarzyszenia może przekazać innemu członkowi, pisemne upoważnienie do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Członków. W takim przypadku jeden członek może reprezentować tylko jednego członka Stowarzyszenia.

39. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

40. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, lub głosów które ich reprezentują. Głosowanie jest z reguły jawne. Zgromadzeni może uchwalić również głosowanie tajne.

41. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalania zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium ,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwały na temat przystąpienia do innych organizacji krajowych lub międzynarodowych,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

42. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

43. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa oraz co najmniej dwóch wiceprezesów.

44. Prezesa oraz członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

45. Wiceprezesów Zarząd wybiera spośród swoich członków.  W zależności od liczby członków Stowarzyszenia, może być zwiększona liczba  członków Zarządu, liczona włącznie z prezesem.

 • do 30 osób 3 członków zarządu,
 • do 50 osób 4 członków zarządu,
 • powyżej 80 osób 5 członków zarządu.

46. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. W przypadku remisu w czasie głosowań nad decyzjami Zarządu, głos Prezesa będzie decydujący.

47. Pierwszy skład Zarządu jest powołany przez Zebranie Założycielskie.

48. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić, poprzez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, lub przez pozostałych członków Zarządu. W takim przypadku uzupełnienie składu Zarządu ma nastąpić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

49. Członkowie Zarządu za wykonaną prace na rzecz Stowarzyszenia mogą dostawać rekompensatę pieniężną.

50. Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • zatrudnianie pracowników.

51. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

52. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

53. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcja członka Komisji Rewizyjnej.

54. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

55. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

56. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • zbiórek pieniężnych,
 • odszkodowań,
 • dotacji i ofiarności publicznej.

57. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

58. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

59. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

60. Zgromadzone środki pieniężne nie mogą być przeznaczone na udzielanie pożyczek.

61. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

62. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

63. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

64. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.